Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Aktuální akce a informace

Aktuální informace

24. 5. 2021

V pátek 28. května proběhne od 7:30 poslední PCR testování žáků nižšího gymnázia. Platnost tohoto testu je 14 dní. Pokud nebude některý žák testování přítomen, bude třeba ho otestovat v následující pondělí 31. testem antigenním. Rodiče takových žáků prosíme, aby informovali třídní vyučující, kdy se žáci do školy vrátí.

Zároveň se mění pravidla pro výjimky z testování. 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a doloží, že:

1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

II) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

III) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění covid-19.


Přijímací zkoušky - vstup do budovy školy pro zákonné zástupce

20. 5. 2021

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

v rámci odevzdání zápisových lístků či odvolání je nutné při vstupu do budovy školy dodržovat epidemiologická nařízení a vstup bude umožněm pouze osobě, která

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • má doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  •  má doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Děkujeme


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - výsledky

19. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici online v sekci Přijímačky. Pro zjištění svého umístění slouží evidenční číslo, které Vám bylo zasláno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení.
www.gymvod.cz/vysledky


Výuka od 24. května

19. 5. 2021

Od pondělí 24. května se do školy po nižším gymnáziu vrací i všichni žáci vyššího gymnázia. Výuky se může zúčastnit pouze žák, který nevykazuje příznaky infekčního onemocnění.

Žáci vyššího gymnázia budou testování na onemocnění covid-19 antigenními testy od 7:30 s vyučujícími prvních hodin. Třídy, které začínají až 2. hodinou, se testují až od 8:25. Platnost testu je nyní 7 dní. 

Z nižšího gymnázia se v pondělí od 7:30 podrobí testování ti žáci, kteří nebyli 17. května testováni PCR testy.

Testování probíhá v učebnách, kde třídy pokračují výukou. Třída SC se testuje v učebně CH2, EB se testuje v B3.

Žáci, kteří nebudou z nějakého důvodu přítomni testování, kterého by se měli účastnit, se mu podrobí ihned po příchodu do školy. O tom, kdy to bude, informujte prosím třídní.

Rodiče žáků, kteří se nezúčastnili PCR testování 17. května a v týdnu od 24. května přijdou do školy později než v pondělí ráno, prosíme, aby informovali třídní učitele o tom, kdy žáci do školy dorazí, aby mohlo být zajištěno testování v náhradním termínu. Ostatní žáci nižšího gymnázia budou testováni PCR testy až v pátek 28. května, opět od 7:30. Výsledky testů PCR jsou nyní platné 14 dní. Platnost antigenních testů je nyní 7 dní. 

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.


Volby do školské rady

18. 5. 2021

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Přihlášky do kandidátky školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy je možno podat do 9. 6. 2021 do 14:00. Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do uvedeného data písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: info@gymvod.cz.

Jména kandidátů budou zveřejněna 9. 6. 2021 na stránkách školy a následně 23. 6. 2021 proběhnou on-line volby prostřednictvím systému Bakaláři.


Mgr. Jitka Fišerová
ředitelka školy


Přijímací zkoušky - nahlížení do spisů

17. 5. 2021

Podle ustanovení § 36, odst. 3 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Do spisů přijímacích zkoušek bude možné nahlédnout 19. května 2021 od 14:00 do 17:00 hodin.

 

Vstup do budovy školy bude umožněn, pokud osoba doloží, že


a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,


b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,


c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 


Výuka a testování v týdnu od 17. května

11. 5. 2021

Z rozhodnutí Vlády ČR se obnovuje prezenční výuka všech tříd nižšího gymnázia, tedy primy, sekund, tercií a kvart, a to bez rotace. 

Žáci primy a tercií, kteří jsou tento týden na výuce distanční, budou na onemocnění covid-19 testování jak antigenními testy s téměř okamžitým výsledkem, tak testy PCR, které se zpracovávají v laboratoři. 

 

Žáci sekund a kvart, kteří docházejí do školy i tento týden, budou testování pouze PCR testy.

Pokud některý z žáků nebude přítomen v pondělí na testování, informujte prosím o této skutečnosti třídního učitele, aby mohlo být zajištěno testování v náhradním termínu.

 

Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (jeden na jednoho).

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

 

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Škola může poskytnout kontaktní informace na zákonné zástupce žáků laboratoři za účelem oznámení výsledku testu až po získání písemnho souhlasu. Příslušný formulář obdrželi žáci od svých třídních učitelů. V případě ztráty či chyby lze stáhnout jako přílohu této zprávy.

 

I nadále platí, že osoba s příznaky onemocnění covid-19 by vůbec neměla vstupovat do budovy školy.

 

Pro zajištění hladkého průběhu prosíme, aby žáci byli v učebnách, pokud je to možné, již v 7:30 hodin.

 

Pro správný výsledek testu nejezte, nepijte, nežvýkejte žvýkačku a nekuřte 10 minut před odběrem.

 

Poslední bod se týká tělesné výchovy. Ta je nyní možná ve venkovních prostorách. Přizpůsobte tomu prosím oblečení na hodiny tělesné výchovy.

Informace o zpracování OÚ - testování COVID v2.docx (21.78 kB)

Souhlas zákonného zástupce.docx (28.56 kB)


Dodatek MŠMT k přijímacímu řízení

10. 5. 2021

Ministerstvo upravilo dodatkem k opatření obecné povahy pravidla pro zpětvzetí zápisového lístku na střední školu a možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu u některých uchazečů.

Uchazeči hlásící se na čtyřletý obor vzdělání, kteří měli konat oba řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. opatření obecné povahy a nezúčastnili se jednoho z termínů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí do 14. května 2021 ředitelce školy, ve které měli zkoušku konat, že budou tuto zkoušku konat v náhradním termínu. 

Dodatek dále doplňuje možnost zpětvzetí zápisového lístkupokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu.

Dodatek k opatření obecné povahy.pdf (1.8 MB)


Testování žáků

6. 5. 2021

V týdnu od 10. do 14. května se prezenčně vyučují třídy DADBKAKB a KC. Platný rozvrh pro tento týden naleznete v aplikaci Bakaláři nebo pod záložkou Suplování. Na hodiny tělesné výchovy chodí žáci ven. Žáci těchto tříd budou testování antigenními testy na onemocnění covid-19 v pondělí od 7:30 v učebnách DA - F1, DB - F2, KA - F3, KB v tělocvičně a KC v ŠJ. 

Z rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy poté budou v týdnech od 10. do 30. května žáci účastnící se prezenční výuky na našem gymnáziu testováni na onemocnění covid-19 ještě i testy PCR. Ke zpracování osobních údajů žáků a poskytnutí kontaktních informací zákonných zástupců laboratoři je třeba vyjádření informovaného souhlasu zákonných zástupců. Ten naleznete spolu s dalšími informacemi k testování v příloze této zprávy. Při příchodu do školy je třeba odevzdat tento souhlas vytištěný a vyplněný.

Informaci průběžně aktualizujeme.

Žáci tříd PA, TA, TB a TC obdrží formuláře předtištěné v pátek 7. května.

Informace o zpracování OÚ - testování COVID v2.docx (21.78 kB)


Výuka od 3. května

27. 4. 2021

Vláda ČR rozhodla dnes, ve čtvrtek 29. dubna, o návratu žáků nižšího gymnázia do prezenční výuky rotační formou. Ve dnech 3., 4. a 7. května se budou prezenčně vyučovat třídy PA, TA, TB a TC. Testovat se žáci těchto tříd budou na onemocnění covid-19 v pondělí 3. května od 8:30 a v pátek 7. května od 7:30 v učebnách F2 (PA), F3 (TB), ŠJ (TC) a v tělocvičně (TA). Vyučování bude probíhat podle rozvrhu uveřejněného koncem týdne v Bakalářích. I nadále platí, že žáci s příznaky tohoto infekčního onemocnění by vůbec neměli do budovy školy vstupovat.

Žáci zmíněných tříd obdrží během první hodiny se svým třídním učitelem i výpis vysvědčení za 1. pololetí.

Ostatní třídy se vyučují i nadále distančně.


Ředitelské volno

21. 4. 2021

Z důvodu konání přijímacích zkoušek je pro žáky ve středu 5. května a ve čtvrtek 6. května vyhlášeno ředitelské volno.


Přijímací zkoušky - aktuální informace k povinnému nošení roušek

20. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření MZČR č. j.: MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 se mění podmínky k povinnému nošení roušek, které je platné od 21. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se mění oproti současnosti následující:

  • uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).


Třídní schůzky 21. 4. 2021

12. 4. 2021

 Vážení rodiče,

bohužel nám situace stále nedovoluje uspořádat třídní schůzky v klasické podobě. 
Rádi bychom Vás tedy opět pozvali na on-line třídní schůzky, které se uskuteční 21. 4. 2021 od 18:00. On-line třídní schůzka bude probíhat přes Google Meet. Využijte přihlašovací údaje svých dětí a před 18:00 Vám třídní vyučující zašle na Google Classroom odkaz sloužící k připojení na on-line třídní schůzku.

Pokud byste měli zájem o individuální konzultace s dalšími vyučujícími, je tak možné učinit po předchozí dohodě. Můžete využít e-mail či telefonický kontakt.

 


Provozní opatření

9. 4. 2021

S ohledem na Mimořádná opatření č. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN a MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky 6. dubna 2021 je všem žákům, jejich zákonným zástupcům a zaměstnancům školy umožněn vstup do budovy školy, pouze pokud nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a podstoupili při prvním vstupu do školy v jednom týdnu antigenní testování na onemocnění covid-19 s negativním výsledkem. Testovací místností je tělocvična. Testy si pedagogové vyzvedávají ve vrátnici. V budově školy je možné se pohybovat pouze s respirátorem třídy FFP2.

 

Podmínky se považují za splněné, pokud osoba doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pro zaměstnance dále

d) je zároveň zaměstnancem jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu podle čl. I, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila jiná škola nebo školské zařízení.

Testovací diagram.pdf (800.71 kB)

Informace o zpracování osobních údajů.pdf (438.2 kB)


Změny termínů přijímacích zkoušek

11. 3. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT se posouvá termín přijímacích zkoušek na střední školy:

  • přijímací zkoušky pro 4leté studium na 3. a 4. května 2021,
  • přijímací zkoušky pro 6leté a 8leté studium na 5. a 6. května 2021.


Pololetní klasifikace a další informace

28. 1. 2021

V souladu s pokyny MŠMT poskytujeme žákům a jejich zákonným zástupcům klasifikaci za 1. pololetí školního roku 2020/2021 elektronicky prostřednictvím programu Bakaláři. Podrobnější návod naleznete v případě potřeby za odkazem.

Od pondělí 1. února je výuka ve všech ročnících gymnázia i nadále organizována distančně, avšak podle nového rozvrhu hodin. I ten naleznete v programu Bakaláři.


Úřední hodiny pro přijímání přihlášek ke studiu v roce 2021

26. 1. 2021

Pondělí

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Úterý

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Středa 3. 2.

Středa od 10. 2.

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

13:00 - 16:30

Čtvrtek

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Pátek

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00


Přihlášky se odevzdávají ve studovně gymnázia v 1. patře.


Vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

18. 1. 2021

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování:


  • Škola sdělí 28. ledna 2021 prostřednictvím systému Bakaláři obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným  zástupcům.
  • Vysvědčení  nebo  výpis  předá  škola žákovi  při  nejbližší  možné  příležitosti, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)