Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Chemie

Cílem výuky chemie je přiblížit ji studentům a vzbudit v nich zájem o tento přírodovědný předmět. Ukázat, že chemie jako obor je provází denně v běžném životě a bez chemických dějů se neobejde nikdo z nás. Provést studenty přes úskalí anorganické, fyzikální, organické chemie a biochemie.

Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci v nižších ročnících gymnázia 2 hodiny týdně – v tercii i kvartě osmiletého i šestiletého studia. Výuka v tercii probíhá tak, že 1. hodina týdně je realizována pro celou třídu a ve 2. hodině je třída rozdělena na dvě poloviny a výuka probíhá v chemické laboratoři.

Kvarty až septimy a 1. až 3. ročníky mají k hodinám výuky přiřazená laboratorní cvičení (minimálně 5x2 hod ročně). Chemii bez pokusů, měření a výpočtů si lze jen obtížně představit.

Chemie je i volitelným předmětem pro oktávy a 4. ročník. Zaměřuje se především na přípravu studentů k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ. Zájemci o chemii mají možnost rozšířit si své znalosti v semináři chemie: Život je chemie (pro sexty), Analytická chemie (pro septimy a 3. ročník) a Obecná chemie a biochemie (pro oktávy a 4. ročník).

Učebna chemie je vybavená audiovizuální technikou, digestoří a laboratorním stolem. K učebně chemie patří komplex chemické laboratoře, malé biochemické laboratoře, skladu chemikálií a přípravny. Vybavení umožňuje volit metody a názornost výuky úměrné věku studentů. Důraz klademe na bezpečnost práce. Praktické experimenty zařazujeme i do běžných vyučovacích hodin.

Vedle používaných učebnic mají možnost studenti využívat odbornou literaturu ze školní knihovny a knihovny chemického kabinetu.

Každoročně jsou pořádána školní kola chemické olympiády kategorií D až A. Studenti mají možnost se zapojit do prací SOČ, soutěže Chemiklání a dalších oborových soutěží. Využíváme nabídky Týdne vědy a techniky, při kterých se studenti seznamují s odbornými pracovišti AV ČR a mohou se účastnit odborných přednášek. Spolupráce s VŠCHT umožňuje pořádat pro studenty specializované hodiny na naší škole i v laboratořích VŠCHT. Exkurze pomáhají pak ukázat chemii v praxi např. od čistírny odpadních vod, výroby skla, léků, tepelné elektrárny, bioplynové stanice i oblíbené exkurze do pivovaru.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)